Poniedziałek, 2 Sierpień 2021r. - Gustawa i Alfonsa

Statut

Strona główna » Statut


Rozdział I | Rozdział II | Rozdział III | Rozdział IV | Rozdział V | Rozdział VI | Rozdział VII

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
Klub nosi nazwę: Klub Sportowy „Sokół" Zwierzyniec.

§2
Siedzibą Klubu jest miasto Zwierzyniec.

§3
1. Klub jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. z 1989r. Nr 20 póz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, póz. 113), Ustawy o działalności, pożytku społecznym i wolontariacie (Dz.U. z dn. 29.05.2003r.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.

§4
Barwami Klubu są kolory: biały i niebieski.

§5
Klub używa emblematu w kształcie tarczy w barwach klubowych z centralnie umieszczonym herbem Zwierzyńca, powyżej herbu napis KS SOKÓŁ, poniżej herbu napis ZWIERZYNIEC.

§6
Klub używa pieczątki prostokątnej z napisem - Klub Sportowy „Sokół" i aktualnym adresem siedziby.

§7
1.Klub jest członkiem Polskich Związków Sportowych tych dyscyplin sportu, które są prowadzone w Klubie.
2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§8
Klub używa proporczyków i znaczków w barwach i z emblematem klubowym.

§9
Klub działa na terenie miasta i gminy Zwierzyniec.

Rozdział 2

CEL DZIAŁALNOŚCI


§10
Klub prowadzi działalność sportową, rekreacyjną i wychowawczą wśród mieszkańców, w tym w szczególności wśród młodzieży miasta i gminy Zwierzyniec w oparciu o pozostającą w jego dyspozycji bazę sportową, w celu:
1. zapewnienia zainteresowanym osobom i środowiskom możliwości uprawiania sportu,
2. wychowania członków Klubu na zdrowych, sprawnych i aktywnych społecznie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
3. popularyzacji kultury fizycznej i sportu wśród społeczności miasta i gminy Zwierzyniec
4. organizacji imprez i widowisk sportowych stanowiących wartościową formę rekreacji i wypoczynku.

§11
Cele określone w § 10 Klub osiąga w szczególności poprzez:
1. organizację sekcji sportowych i stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
2. organizowanie szkolenia sportowego w sekcjach,
3. organizowanie i uczestnictwo w zawodach oraz imprezach sportowych i sportowo- rekreacyjnych,
4. propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych,
5. organizowanie kursów, seminariów i obozów szkoleniowych dla zawodników, działaczy i instruktorów,
6. zarządzanie posiadanymi urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację,
7. współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,
8. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§12
Klub posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§13
l. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która:

  1. złoży deklarację członkostwa w formie i trybie określonym przez Zarząd Klubu,
  2. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Klubu.

2. Członkiem wspierającym Klubu może być również osoba prawna. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-2 stosuje się odpowiednio.

§14
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, spełniające warunki określone §13.

§15
Przynależność do Klubu osób małoletnich poniżej 16 roku życia wymaga zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych).

§16
1. Tytuł honorowego członka może uzyskać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi w rozwój Klubu i sportu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§17
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Klubu,
2. uczestniczyć w imprezach i zebraniach organizowanych przez Klub,
3. uprawiać dyscypliny sportu prowadzone przez Klub,
4. korzystać z urządzeń, sprzętu i obiektów klubowych,
5. reprezentować Klub w zawodach i imprezach sportowych,
6. nosić znaczek Klubu.

§18
Członek wspierający ma prawo:
1. uczestniczyć w imprezach i zebraniach organizowanych przez Klub,
2. korzystać z urządzeń, sprzętu i obiektów klubowych,
3. korzystać z ulg określonych przez władze Klubu,
4. nosić znaczek Klubu.

§19
1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
  1. czynne uczestnictwo w pracach Klubu,
  2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów wydanych przez władze Klubu,
  3. regularne opłacanie składek członkowskich,
  4. dbanie o majątek Klubu i przyczynianie się do jego powiększania,
  5. stałe podnoszenie swojej sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności sportowych - w okresie czynnego uprawiania sportu,
  6. godne reprezentowanie Klubu w zawodach i imprezach sportowych,
  7. przestrzeganie uchwał, postanowień i regulaminów związków sportowych w uprawianej dyscyplinie sportu.
2. Członek honorowy ma prawo wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu

§20
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków, złożonego w formie i trybie określonym przez Zarząd Klubu,
2. wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:
  a) działania na szkodę Klubu,   b) nieprzestrzegania uchwał, postanowień i regulaminów wydanych przez władze Klubu,   c) niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy, 3. zezwolenia na zmianę barw klubowych, przez zawodnika, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
4. zgon członka Klubu.

Rozdział 4

WŁADZE KLUBU


§21
l. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.

§22
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W skład Walnego Zebrania Klubu wchodzą członkowie zwyczajni.

§23
1. Walne Zebranie Klubu zwołuje się w trybie zwyczajnym co 4 lata.
2. Walne Zebranie Klubu może być zwołane w każdym czasie w trybie nadzwyczajnym.

§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy w szczególności:
1. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. uchwalanie statutu i zmiana jego postanowień,
4. uchwalanie wieloletnich programów działalności Klubu,
5. nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Klubu,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków i pozbawienia członkostwa w Klubie,
7. podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu lub Komisję Rewizyjną oraz wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji tych organów,
8. podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu.

§25
Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§26
Do ważności uchwał Walnego Zebrania Klubu w sprawach:
1. likwidacji Klubu,
2. zmiany statutu,
3. pozbawienia godności członka honorowego - wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§27
1. Walne Zebranie Klubu w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Klubu, podając do wiadomości czas i miejsce jego odbycia nie później niż na miesiąc przed upływem terminu, o którym mowa w § 24 ust. l.
2. Walne Zebranie Klubu w trybie nadzwyczajnym może być zwołane:
  a) na wniosek Zarządu Klubu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych i wspierających.
3. Walne Zebranie Klubu w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd Klubu, podając do wiadomości czas i miejsce jego odbycia nie później, niż na tydzień przed zaplanowanym terminem.

§28
Do ważności Walnego Zebrania Klubu wymagana jest obecności co najmniej połowy jego składu.

§29
Walne Zebranie Klubu zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§30

Walne Zebranie Klubu obraduje na podstawie uchwalonego regulaminu.

§31

1. Walne Zebranie Klubu wybiera na czteroletnią kadencję:
  a) Zarząd Klubu w składzie 7 osób,
  b) Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób
2. Kadencja organów, o których mowa w ust. l ulega skróceniu z chwilą podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

§32
Zarząd Klubu jest organem zarządzającym w okresie między walnymi zebraniami Klubu.

§33
1. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają Prezesa i dokonują między siebie podział zadań.
2. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się co najmniej raz na kwartał.

§34
Do kompetencji Zarządu należy:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu i przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej,
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu w okresach pomiędzy walnymi zebraniami i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Klubu,
4. uchwalanie okresowych planów działalności Klubu,
5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
6. realizacja uchwał Walnego Zebrania Klubu i organów w sprawach kultury fizycznej,
7. rozpatrywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie decyzji o ich realizacji,
8. podejmowanie decyzji w sprawach o pozbawienie członkostwa w Klubie,
9. ustalanie preliminarzy budżetowych Klubu i ich realizacja,
10. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
11. wydawanie regulaminów, przyznawanie nagród i wyróżnień,
12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do stowarzyszeń sportowych,
13. powoływanie nowych sekcji,
14. zatwierdzanie kandydatów na stanowiska trenerów drużyn (sekcji),
15. powoływanie głównego księgowego.

§35
Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zarządu Klubu.

§36
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, powołanym w szczególności do:
1. analizy działalności finansowo-gospodarczej i realizacji uchwał Walnego Zebrania Klubu,
2. składania Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań z działalności finansowo- gospodarczej i realizacji uchwał oraz wnioskowania o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
3. wnioskowania o zwołanie Walnego Zebrania Klubu w trybie nadzwyczajnym,
4. opiniowania rocznych sprawozdań finansowych Klubu.

§37
Członkowie na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
§38
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5

SEKCJE KLUBU


§39
Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu.

§40
Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

§41
Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział 6

MAJĄTEK I DOCHODY KLUBU


§42
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i ruchomości przekazywane w użytkowanie Klubu, wierzytelności i środki finansowe.
2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

§43
Dochody Klubu stanowią:
1. dotacje Rady Miasta Zwierzyniec,
2. dotacje innych jednostek państwowych i samorządowych,
3. składki członkowskie,
4. darowizny,
5. dochody z imprez sportowych i wynajmu obiektów,
6. dotacje z instytucji,

§44
1. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu.
2. Czynności Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody Walnego Zebrania Klubu.

§45
1. Prezes Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.
2. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Zarządu Prezes lub V-ce Prezes i Główny Księgowy.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§46
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje tylko Walnemu Zebraniu Klubu.

§47
Statut podlega rejestracji przez sąd.

§48
Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.